JURIDISCHE MEDEDELING

EMERA

E’SPACE PARK B

45, Allée des Ormes

CS 12100

06254 MOUGINS CEDEX, Frankrijk

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 4.300.000 Ÿ RCS GRASSE nr. 399 751 452

 

WEBSITE GEHOST DOOR:

Ovh

 

Op grond van artikel 27 van wet nr. 78-17 Informatique et Liberté (de Franse privacywet) van 6 januari 1978 garanderen we u het recht op inzage in, correctie en verwijdering van de u betreffende gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen of niet wilt dat we contact met u opnemen, stuur ons dan een bericht via onze website:  klik op de koppeling

Website gehost door OVH,140 Quai du Sartel, 59100 Roubaix, Frankrijk, Tel. 1007

 

UITGEVENDE MAATSCHAPPIJ

De vennootschap EMERA, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 4.300.000,00 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Cannes onder het nummer 399 751 452, met hoofdkantoor te 45 allée des Ormes – E’Space park B – CS 12100 – 06254 MOUGINS Cedex, Frankrijk, vertegenwoordigd door haar president, de heer Claude CHETON, (hierna ‘EMERA’), Vertegenwoordigd door haar dienstdoend President, de heer Claude CHETON, daartoe gemachtigd.

Intracommunautair btw-nummer: FR 09 399 751 452

 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE PUBLICATIE EN REDACTIE

Hoofdredactie:

Communicatieverantwoordelijke

EMERA

CS 12100

06254 MOUGINS CEDEX, Frankrijk

Tel. +33(0)4 92 990 990

 

Webontwikkeling:

Correspondentie in verband met de uitoefening van de rechten op grond van wet nr. 1881-07-29 van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en wet nr. 86-1067 van 30 september 1986 betreffende de communicatievrijheid moet worden gericht aan de Communicatieverantwoordelijke.

 

VERANTWOORDING WEBSITE

Programma voor contentbeheer: WORDPRESS

Ontwerp van de website: IDEAL COM Villantipolis, Villa N°6, 473 Route des Dolines, 06560 Sophia-Antipolis, Frankrijk

Realisatie van de website: IDEAL COM Villantipolis, Villa N°6, 473 Route des Dolines, 06560 Sophia-Antipolis, Frankrijk

Eigendom van de website: EMERA CS 12100 – 06254 MOUGINS CEDEX, Frankrijk

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

EMERA is houder van de intellectuele-eigendomsrechten die berusten op de website en de inhoud ervan.

In dit kader is EMERA houder van de domeinnaam www.emera.fr en eigenaar van de auteursrechten die berusten op de inhoud van de Website en de rechten als producent van de databases van de website.

Verder is EMERA houder van het recht op exploitatie van het merk van de Union française/Europese Unie

De toegang tot de diensten is beperkt tot gebruik door de gebruiker volgens de voorwaarden en beperkingen die beschreven zijn in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, die u op de website kunt raadplegen.

Het is dus verboden om zich toegang tot de diensten te verschaffen met als doel de website, de diensten en de inhoud daarvan die beschermd is door het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het recht van de producenten van databases of welk ander intellectuele-eigendomsrecht ook te extraheren, reproduceren, gebruiken, door te verkopen, uit te wisselen, te verhuren, wijzigen, aanpassen of corrigeren, noch gratis noch tegen betaling.

 

PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens zijn het voorwerp van informatieverwerking met als doel de relatie tussen EMERA en de gebruiker te verbeteren en laatstgenoemde op de hoogte te stellen van de promotie- en commerciële activiteiten van EMERA, of eventueel om de sollicitaties van gebruikers op vacatures bij EMERA in behandeling te nemen.

In overeenstemming met de wet ‘informatique et libertés’ (de Franse privacywet) van 6 januari 1978 die gewijzigd is in 2004 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 heeft de Gebruiker het recht op inzage, wijziging, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid ten aanzien van de hem betreffende gegevens. De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen door zich te wenden tot EMERA, 45 allée des Ormes – E’Space park B – CS 12100 – 06254 MOUGINS Cedex, Frankrijk, of per e-mail op het adres arco@emera.fr.

De Gebruiker kan ook om rechtmatige redenen bezwaar maken tegen of verzoeken om beperking van de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Voor meer informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door EMERA verwijzen wij de Gebruiker naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

RESPECT VOOR HET BEELDRECHT

Elke persoon, bekend of onbekend, heeft het exclusieve recht op zijn of haar beeltenis en het gebruik daarvan. Hij of zij kan dus bezwaar maken tegen de reproductie en verspreiding ervan.

Aangezien de beeltenis van een persoon een persoonsgegeven is, zijn de beginselen van de wet ‘informatique et libertés’ van toepassing. De verspreiding van een afbeelding of video van een persoon vanaf bijvoorbeeld een website moet plaatsvinden in naleving van de beschermingsbeginselen van de gewijzigde wet van 6 januari 1978. Deze beginselen sluiten aan bij de garanties die voortvloeien uit het beeldrecht. (CNIL)

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dat cookies gebruikt. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd betreffende uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) worden door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website die bestemd zijn voor de uitgever ervan en om andere diensten te verlenen betreffende de activiteit van de website en het gebruik van internet. Google kan deze gegevens overdragen aan derden wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, waaronder met name de uitgever van deze website. Google voegt uw IP-adres niet samen met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functionaliteiten van deze website dan niet meer kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google volgens de voorwaarden en voor de doeleinden die eerder zijn beschreven.

 

LIDMAATSCHAP VAN DE MEDIATORSVERENIGING: MEDIATION DE LA CONSOMMATION AME

Bij geschillen kunnen gebruikers een beroep doen op de klantenservice.

 

KLANTENSERVICE

EMERA

98, rue Vaugirard | 75006 PARIS, Frankrijk

Tel.: +33 (0)6 79 63 68 27

Contact klantenservice

Als er geen minnelijke oplossing wordt gevonden tussen de groep Emera of een van haar dochterondernemingen en de consument, of als de consument geen reactie krijgt op zijn klacht, kan hij of zij binnen uiterlijk een jaar een beroep doen op de bemiddelingsorganisatie voor consumenten AME.

Bemiddeling voor consumenten heeft voornamelijk betrekking op geschillen die verband houden met de diensten die beschreven staan in de verblijfsovereenkomst: geschillen over facturering, de omstandigheden bij ontvangst, het onderhoud van de lakens … Uitgesloten zijn diensten voor gezondheidszorg die door zorgverleners aan patiënten worden verleend om hun gezondheid te evalueren, te behouden of te herstellen, waaronder het voorschrijven, toedienen en verstrekken van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De consument kan de bemiddelingsorganisatie voor consumenten AME aanschrijven via het internet of per post door een formulier in te vullen dat ter beschikking wordt gesteld op de website, samen met de documenten die zijn of haar verzoek staven.

De bemiddelingsorganisatie voor consumenten AME zal de ontvangst van de adviesaanvraag bevestigen en de aangesloten mediator heeft 3 weken de tijd om een eerste uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. De mediator heeft 3 maanden de tijd om zijn taak uit te voeren (behalve indien meer tijd nodig is vanwege de complexiteit van het dossier).

Na afloop van deze termijn van 3 maanden zal de mediator een voorstel doen, behalve als de partijen onder zijn auspiciën een akkoord hebben bereikt.

Elke partij is vrij om al dan niet in te gaan op het voorstel van de mediator.

Door het aanvaarden van de oplossing die de mediator heeft aangedragen, worden de partijen gebonden en wordt hun geschil beëindigd. Na deze aanvaarding kan er geen rechtsvordering worden ingesteld voor hetzelfde geschil, behalve als er sprake is van een nieuw element.

 

De gegevens van de AME zijn:

– postadres: AME CONSO Angela ALBERT – Présidente, 11 Place dauphine, 75053 PARIS CEDEX 01, Frankrijk

Website: www.mediationconso-ame.com –

Telefoonnummer: +33 (0)9 53 01 02 69