ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elke Gebruiker die gebruik wil maken van de Website die de vennootschap EMERA heeft uitgegeven, stemt door het gebruik van de Website zonder enig voorbehoud in met de onderstaande voorwaarden. De meest recente versie van deze voorwaarden is maatgevend.

 

Wettelijke identificatie

De Website wordt uitgegeven door de vennootschap EMERA, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 4.300.000,00 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Cannes onder het nummer 399 751 452, met hoofdkantoor te 45 allée des Ormes – E’Space park B – CS 12100 – 06254 MOUGINS Cedex, Frankrijk, vertegenwoordigd door haar president, de heer Claude CHETON, daartoe gemachtigd; zij kan ook afzonderlijk worden aangeduid als de ‘Partij’ of samen met de Gebruiker als de ‘Partijen’ (hierna ‘EMERA’).

Definities

De volgende begrippen hebben altijd de volgende betekenis, ongeacht of ze in de enkelvouds- of meervoudsvorm worden gebruikt.

 

‘Persoonsgegevens’

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie, gegevens en inhoud die de Gebruiker verstrekt en die worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de diensten die worden aangeboden via de door EMERA gehoste website, en op grond waarvan, volgens de wet Informatique et Liberté (de Franse privacywet) van 6 januari 1978 (gewijzigd door het besluit van 4 november 1991 en door de wet van 6 augustus 2004 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, een Gebruiker die een natuurlijke persoon is direct of indirect kan worden aangewezen of geïdentificeerd.

 

‘Diensten’

Alle diensten die EMERA via de Website aan de Gebruiker verleent.

‘Website’

De website met de URL www.emera.fr

 

‘Gebruiker’

Elke bezoeker van de Website

 

Acceptatie door de Gebruiker – Waarschuwing

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’ genoemd) worden uitdrukkelijk door de Gebruiker aanvaard, die verklaart deze te hebben gelezen en begrepen.

 

De Gebruiker is in ieder geval aan deze AGV gebonden door het gebruik van de diensten van de Website, met name door zich te abonneren op de nieuwsbrief van de Website of door een formulier op de Website in te vullen. De Gebruiker wordt dus geacht om alle voorwaarden van deze AGV te aanvaarden, evenals de voorwaarden die aanwezig zijn in elk document dat op de Website beschikbaar is, dat door verwijzing in deze AGV is opgenomen of dat van toepassing is op zijn/haar betrekkingen met derden en EMERA.

Deze AGV zijn afdwingbaar tijdens de volledige periode van het gebruik van de Website en totdat nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden deze AGV vervangen.

De Gebruiker verklaart ook de juridische mededeling op de Website te zullen raadplegen voordat hij/zij gebruik maakt van de Diensten die via de Website worden aangeboden.

 

Bewijsovereenkomst

De Gebruiker erkent dat documenten die via de Website worden geregistreerd en opgeslagen, hierna de ‘Elektronische Documenten’ genoemd (waaronder verbindingsgegevens), volledige bewijskracht hebben tussen de Gebruiker en EMERA. De Elektronische Documenten (met inbegrip van datum en tijd) gelden dus als bewijs tussen de partijen bij geschillen.

 

De Gebruiker erkent derhalve de geldigheid en bewijskracht van elektronische mededelingen in zijn/haar contractuele betrekkingen met EMERA. Ook mededelingen die via de Website zijn gedaan, kunnen als bewijs worden aangevoerd tegen de Gebruiker.

 

Wijzigingen

EMERA behoudt zich het recht voor deze AGV naar eigen goeddunken te wijzigen in verband met de technische ontwikkeling van de Website of de diensten van de Website, of vanwege veranderingen in de wetgeving.

Op het gebruik van de Website door de Gebruiker is altijd de meest recente versie van de AGV van toepassing, zoals die te raadplegen is op het moment van gebruik. De Gebruiker heeft de plicht om de AGV die op de Website staan zo vaak als nodig is te raadplegen.

 

 Overtreding

Bij overtreding van deze AGV heeft EMERA het recht om de toegang tot de Diensten van de Website te ontzeggen aan de Gebruiker die de overtreding heeft begaan, onverminderd de schadevergoedingen die EMERA van de overtreder kan eisen.

 

Algemene beschrijving van de Diensten

EMERA stelt een Website aan Gebruikers ter beschikking, waarop ze zich kunnen informeren over de producten en diensten van EMERA.

De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Website en commerciële informatie aanvragen om op de hoogte te blijven van nieuws over de onderneming en de diensten die zij aanbiedt.

 

Ook kan de Gebruiker bij EMERA solliciteren.

 

Voor meer informatie verwijzen wij de Gebruiker naar de Website.

 

Licentie voor het gebruik van de elementen van de Website

Reikwijdte van de verleende rechten

EMERA verleent de Gebruiker, die ermee instemt, gedurende de periode van het gebruik van de Website een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-verhandelbaar recht om de Website te gebruiken, binnen de beperkingen van het hierna beschreven toepassingsgebied, op het Grondgebied en in overeenstemming met de voorwaarden in dit document (hierna de ‘Licentie’ genoemd).

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten die verbonden zijn aan de elementen van de Website het exclusieve eigendom van EMERA blijven.

De Gebruiker mag deze op geen enkele andere manier verkopen, overdragen, publiceren, presenteren, verspreiden of ter beschikking stellen aan derden.

 

Toepassingsgebied

Deze Licentie is uitdrukkelijk beperkt tot de handelingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website door de Gebruiker.

 

Beperkingen op het gebruik

De onderstaande beperkingen zijn van toepassing op het gebruik van de Website die door EMERA is uitgegeven en aan Gebruikers ter beschikking wordt gesteld.

Deze Licentie is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag de rechten en plichten die hij of zij op grond van deze Licentie heeft niet overdragen, verhandelen of verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EMERA.

EMERA verbiedt alle Gebruikers om een van onderstaande activiteiten te verrichten zonder schriftelijke toestemming (niet-uitputtende lijst):

 

 • alle elementen van de Website of een deel ervan kopiëren;
 • de Website permanent of voor een beperkte termijn reproduceren, geheel of gedeeltelijk, op welke manier en in welke vorm ook;
 • reverse-engineering toepassen op de elementen van de Website, het (de) softwareprogramma(‘s) en -oplossing(en) of deze decompileren of disassembleren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet;
 • de presentatie en de inhoud van de Website, het (de) softwareprogramma(‘s) en -oplossing(en) wijzigen, aanpassen, veranderen of er een aanpassing van welke aard ook aan verrichten;
 • de merken, handelsnamen, logo’s enz. die op de Website aanwezig zijn, evenals hun presentatie, of de eigendoms- en identificatieverklaringen van de Website verwijderen, in het bijzonder de namen van de bijdragers;

 

 • de Website volledig of gedeeltelijk vertalen, aanpassen, herschikken of wijzigen;
 • het (de) softwareprogramma(‘s) en -oplossingen zoals die verschijnen in de presentaties of inhoud van de Website verwijderen of aanpassen;
 • zich toegang verschaffen tot de broncodes van de software waaruit de Website bestaat;
 • prestatie- of evaluatietests of -analyses met betrekking tot de Website publiceren, behalve als EMERA voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Duur

Zodra de Licentie is toegekend, wordt deze verleend voor de periode van gebruik van de Website.

 

Grondgebied

De Partijen beperken deze Licentie uitdrukkelijk tot het grondgebied van de hele wereld.

Apparatuur

De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van computer-, telefoon- en andere apparatuur die nodig is om de Website te bezoeken en draagt zelf de bijbehorende kosten. EMERA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan apparatuur ontstaat tijdens het gebruik van de Website.

 

Persoonsgegevens

Verzamelen van Persoonsgegevens

Via de Website worden de volgende Persoonsgegevens verzameld:

Aanmelding voor de nieuwsbrief

Wanneer de Gebruiker besluit zich aan te melden voor de nieuwsbrief van de Website, registreert deze zijn e-mailadres.

 

Verzoek om toezending van documentatie

Wanneer de Gebruiker het formulier voor het aanvragen van documentatie invult, verzamelt de Website de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Aanspreekvorm, achter- en voornaam,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Postadres.

Terugbelverzoek

Wanneer de Gebruiker het terugbelformulier invult, verzamelt de Website de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Naam,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Postadres.

Verzoek om contact met de directie, de klantenservice of het hoofdkantoor

Wanneer de Gebruiker een van de formulieren invult om contact op te nemen met de directie, de klantenservice of het hoofdkantoor, verzamelt de Website de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Aanspreekvorm, achter- en voornaam,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Postadres.

Sollicitatie

Wanneer de Gebruiker een open sollicitatie verzendt of reageert op een vacature die op de Website staat, registreert de Website de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Aanspreekvorm, achter- en voornaam,
 • E-mailadres,
 • Postadres,
 • Telefoonnummer,
 • Curriculum vitae,
 • Sollicitatiebrief (alleen wanneer de sollicitatie een reactie op een vacature is).

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. De Gebruiker kan zijn/haar browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld.

 

Gebruik van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die van Gebruikers worden verzameld, hebben als doel de diensten van de Website ter beschikking te stellen, deze te verbeteren en een beveiligde online omgeving te handhaven. Deze gegevens worden als volgt gebruikt:

 

–           Verwerking van verzoeken om verzending van documentatie die door de Gebruiker zijn ingediend;

–           Verwerking van terugbelverzoeken die door de Gebruiker zijn ingediend;

–           Verwerking van contactverzoeken die door de Gebruiker zijn ingediend,

–           Verwerking van sollicitaties die door de Gebruiker zijn ingediend;

–           Opstellen van bezoekersstatistieken;

–           Verzending van nieuwsbrieven aan Gebruikers;

–           Verzending van commerciële en marketinginformatie, al naar gelang de voorkeuren van de Gebruiker.

 

Bewaarperiode van gegevens

Hieronder volgen de bewaarperiodes van Persoonsgegevens:

 • Gegevens die worden verzameld bij een verzoek tot aanmelding voor de nieuwsbrief: zolang de Gebruiker op de nieuwsbrief is geabonneerd en gedurende 3 jaar na afmelding voor de nieuwsbrief.
 • Gegevens die worden verzameld bij een verzoek om verzending van documentatie, een terugbel- of contactverzoek: 3 jaar.
 • Gegevens die worden verzameld wanneer een Gebruiker solliciteert op een vacature: één jaar.

Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden

De Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe ondernemingen:

 • Wanneer de Gebruiker de website van een derde toegang verleent tot zijn/haar Persoonsgegevens;
 • Als de wet het voorschrijft, kan de Website gegevens overdragen om gevolg te geven aan vorderingen die tegen de Website zijn ingesteld en om zich te houden aan administratieve en gerechtelijke procedures;
 • Als de Website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of surséance van betaling kan zij genoodzaakt zijn om al haar activa of een deel ervan over te dragen, waaronder de Persoonsgegevens. In dit geval worden de Gebruikers op de hoogte gesteld voordat de Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde.
 • Veiligheid en geheimhouding
 • De Website maakt gebruik van organisatorische, technische, fysieke en softwarematige maatregelen voor digitale beveiliging om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde wijziging, vernietiging en raadpleging. We dienen echter te benadrukken dat het internet geen geheel veilige omgeving is en dat de Website de veiligheid van gegevens die via het internet worden overgedragen of opgeslagen niet kan garanderen.

Uitoefening van de rechten van Gebruikers

Op grond van de regelgeving die van toepassing is op Persoonsgegevens hebben de Gebruikers de volgende rechten:

–           Ze kunnen hun recht op toegang, om te weten welke persoonsgegevens er over hen worden bewaard, uitoefenen door een e-mail te sturen naar arco@emera.fr. In dit geval kan de Website de Gebruiker om een identiteitsbewijs vragen voordat het recht kan worden uitgeoefend;

–           Als de Persoonsgegevens die door de Website worden bewaard onjuist zijn, kunnen Gebruikers verzoeken om correctie van de gegevens door een e-mail te sturen naar arco@emera.fr;

–           Gebruikers kunnen verzoeken om het bijwerken of verwijderen van hun Persoonsgegevens conform de toepasselijke wetten voor de bescherming van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar arco@emera.fr.

 

Wijziging van deze clausule

De Website behoudt zich het recht voor om deze clausule betreffende de bescherming van Persoonsgegevens op elk moment te wijzigen. Als er een wijziging wordt doorgevoerd aan deze clausule betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, zal een nieuwe versie op de Website worden gepubliceerd. De Website zal Gebruikers ook minimaal 15 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail informeren over deze wijziging. Als de Gebruiker niet instemt met de nieuwe clausule betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, kan hij/zij vragen om de verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar arco@emera.fr.

 

Intellectuele eigendom

Intellectuele-eigendomsrechten

EMERA blijft de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten die worden gebruikt om de Website te laten werken. Meer in het algemeen zijn alle op de Website gereproduceerde of gebruikte elementen beschermd op grond van de intellectuele eigendom (de ‘Elementen’).

 

Elke reproductie, voorstelling, aanpassing en elk gebruik in welke vorm ook van al deze Elementen of een deel ervan is streng verboden, tenzij EMERA voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Als EMERA geen rechtsvordering instelt na kennis te hebben genomen van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent dit niet dat zij akkoord gaat met een dergelijk gebruik en afziet van gerechtelijke vervolging.

 

Auteursrechten – Copyright © – Koppelingen (van EMERA of haar partners)

De Website respecteert het auteursrecht en verwante rechten (hierna de ‘Auteursrechten’ genoemd). Alle Auteursrechten op de beschermde werken die via de Website worden gereproduceerd en medegedeeld, zijn wereldwijd voorbehouden. Elk ander gebruik van de werken dan individuele en particuliere raadpleging en reproductie is verboden, tenzij toestemming is verleend.

 

Reproductie op papier

Het reproduceren (afdrukken) van de pagina’s van de Website op papier is toegestaan, maar uitsluitend voor niet-commercieel en particulier gebruik.

 

Reproductie op elektronische dragers

Het reproduceren van de Website of een deel ervan op een elektronische drager is verboden.

Beperkingen

Alle merken en andere intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud van de Website (met inbegrip van de informatie, teksten, afbeeldingen, auteursrechten, tekeningen en modellen) en op de structuur van de Website behoren toe aan EMERA. Geen enkel gebruik van deze inhoud en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten is toegestaan zonder dat EMERA van tevoren uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

De Gebruiker verklaart de intellectuele-eigendomsrechten van EMERA op alle elementen waaruit de Website van EMERA bestaat te zullen respecteren en te waarborgen dat derden deze rechten respecteren.

De Gebruiker belooft EMERA onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen van inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten van laatstgenoemde zodra de Gebruiker deze constateert.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de toegang tot de Website en het (de) softwareprogramma(‘s) en -oplossing(en) die door EMERA ter beschikking worden gesteld niet gelijkstaat aan enige overdracht of toekenning van intellectuele-eigendomsrechten (met name rechten op de merken of auteursrechten) of andere rechten aan de Gebruiker.

Het is dus streng verboden om de Website op welke manier ook te reproduceren, te verspreiden, over te dragen, te publiceren, toegang tot de Website te verlenen via een koppeling of hyperlink of de Website te wijzigen, aan te passen of te corrigeren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EMERA. Niet-naleving van deze clausule kan een overtreding van het auteursrecht, het merkenrecht of een ander intellectuele-eigendomsrecht betekenen, waardoor de Gebruiker wordt blootgesteld aan civiel- en/of strafrechtelijke boetes.

 

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en berichten die in deze AGV worden genoemd, moeten worden verzonden naar het adres van EMERA bovenaan dit document en naar het door de Gebruiker opgegeven adres wanneer hij/zij een formulier op de Website heeft ingevuld, eventueel regelmatig bijgewerkt, in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Alle mededelingen die in toepassing van deze voorwaarden worden gedaan worden geacht binnen de volgende termijnen te zijn ontvangen:

 

 • e-mail – op de dag van verzending,
 • aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging – op de dag na de datum die op de ontvangstbevestiging staat.

Geschillen en rechtsbevoegdheid

Op deze AGV is het recht van Frankrijk van toepassing.

 

Alle geschillen met betrekking tot deze AGV moeten worden voorgelegd aan de rechtsmacht die materieel en territoriaal bevoegd is.